Warunki użytkowania kursy.marynarzswiata.pl

Terms are translated to Polish and English.

English

Introduction

These Website Regulations posted on this website regulate your use of our website www.kursy.marynarzswiata.pl.

These Terms will be fully applied and will affect your use of this Website. By using this site, you have agreed to accept all terms and conditions described here. You may not use this website if you do not agree with any of these Standard Website Terms of Use.

Persons under the age of 18 or under the age of 18 may not use this Website.

Intellectual Property Rights

In addition to the content you have under these Terms, MarynarzSwiata.pl and / or its licensors own all intellectual property rights and materials contained on this Website.

You are given a limited license only to view material on this Site.

limitations

You have specific limitations in all of the following cases:

  • posting any material from the Site in other media;
  • sale, sublicense and / or otherwise commercialize any material from the Site;
  • publicly performing and / or showing any material from the Site;
  • using this Website in any way that is or may be harmful to this Website;
  • use of this Site in any way that affects your access to this Site;
  • using this Website contrary to applicable law or in any way may harm the Website or any person or business entity;
  • engaging in data mining, data collection, data extraction or any other similar activity in connection with this Website;
  • using this Website for advertising or marketing purposes.
  • Copying any part of this site.

You have restricted access to certain areas of this Website, and Seafarer may further restrict your access to any areas of this Website at any time and in its sole discretion. Any user ID and password you may have on this Site are confidential and you must also keep it confidential.

Your content

In these Standard Website Terms of Use, “User Content” means any sound, video text, images or other material that you choose to display on this site. By displaying your Content, you grant MarynarzSwiata.pl a non-exclusive, irrevocable, sublicensed license for its use, reproduction, adaptation, publication, translation and distribution in all media.

Content must be yours and must not infringe any third party rights. MarynarzSwiata.pl reserves the right to remove any of your Content from this Website at any time without notice.

No warranty

This Site is provided “as is” with all defects, and MarynarzSwiata.pl makes no representations or warranties of any kind in relation to this Site or the materials on this Site. Furthermore, nothing on this Site shall be construed as advice.

Limitation of Liability

In no event will MarynarzSwiata.pl, or any of its officers, directors and employees, be liable for any consequences or in any way related to your use of this Website, regardless of whether such liability is contractually agreed. MarynarzSwiata.pl, including its officers, directors and employees, shall not be liable for any indirect, consequential or special liability arising out of or in any way related to the use of this Website.

Compensation

You hereby release MarynarzSwiata.pl to the fullest extent from and / or from all liabilities, costs, demands, reasons for actions, damages and expenses arising in any way in connection with your breach of any of the provisions of these Regulations.

Severability

If any provision of these Terms is held invalid under applicable law, such provision will be removed without affecting the remaining provisions of these Terms.

Change of conditions

MarynarzSwiata.pl has the right to change these Terms and Conditions at any time as it sees fit, and by using this Website, you are expected to regularly review these Terms.

Request

MarynarzSwiata.pl may assign, transfer and subcontract its rights and / or obligations under these Terms without notice. However, you may not assign, transfer or subcontract any of your rights and / or obligations under these Terms.

Entire Agreement

These Terms and Conditions constitute the entire agreement between MarynarzSwiata.pl and you in connection with your use of this Website and

Polski

Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin Serwisu zamieszczony na tej stronie reguluje korzystanie przez Państwa z naszego serwisu kursy.marynarzswiata.pl.

Niniejsze Warunki będą w pełni stosowane i będą miały wpływ na korzystanie z tej Witryny. Korzystając z tej witryny, zgodziłeś się zaakceptować wszystkie warunki opisane w tym miejscu. Nie możesz korzystać z tej witryny, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Standardowych warunków korzystania z witryny.

Osoby niepełnoletnie lub poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z tej Witryny.

Prawa własności intelektualnej

Poza treściami, które posiadasz, na podstawie niniejszych Warunków, MarynarzSwiata.pl i / lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych w tej Witrynie.

Otrzymujesz ograniczoną licencję tylko w celu przeglądania materiałów zawartych w tej Witrynie.

Ograniczenia

Masz szczególne ograniczenia we wszystkich następujących przypadkach:

publikowanie jakichkolwiek materiałów z Witryny w innych mediach;
sprzedaż, sublicencjonowanie i / lub w inny sposób komercjalizacja jakichkolwiek materiałów z Witryny;
publiczne wykonywanie i / lub pokazywanie jakichkolwiek materiałów z Witryny;
korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Witryny;
korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który ma wpływ na dostęp użytkownika do tej Witryny;
korzystanie z tej Witryny niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w jakikolwiek sposób może wyrządzić szkodę Witrynie lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu;
angażowanie się w eksplorację danych, zbieranie danych, wyodrębnianie danych lub jakąkolwiek inną podobną działalność w związku z tą Witryną;
korzystanie z tej Witryny w celu prowadzenia reklamy lub marketingu.
Kopiowanie jakiejkolwiek części tej witryny.

Użytkownik ma ograniczony dostęp do niektórych obszarów tej Witryny, a MarynarzSwiata może dodatkowo ograniczyć dostęp użytkownika do dowolnych obszarów tej Witryny w dowolnym momencie i według wyłącznego uznania. Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które możesz mieć w tej Witrynie, są poufne i musisz również zachować poufność.

Twoje treści

W niniejszych Standardowych warunkach korzystania z witryny internetowej „Treść użytkownika” oznacza dowolny dźwięk, tekst wideo, obrazy lub inne materiały, które zdecydujesz się wyświetlić w tej witrynie. Wyświetlając swoje Treści, udzielasz MarynarzSwiata.pl niewyłącznej, nieodwołalnej, sublicencjonowanej na całym świecie licencji na ich używanie, reprodukcję, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję we wszystkich mediach.

Treść musi należeć do Ciebie i nie może naruszać praw osób trzecich. MarynarzSwiata.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich Twoich Treści z tej Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Brak gwarancji

Niniejsza Witryna jest dostarczana w stanie „takim, w jakim jest”, ze wszystkimi wadami, a MarynarzSwiata.pl nie wyraża żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju związanych z niniejszą Witryną lub materiałami zawartymi w tej Witrynie. Ponadto żadne informacje zawarte w tej Witrynie nie będą interpretowane jako porady.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku MarynarzSwiata.pl, ani żaden z jej członków kierownictwa, dyrektorów i pracowników nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z tej Witryny przez użytkownika, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy. MarynarzSwiata.pl, w tym jej członkowie kierownictwa, dyrektorzy i pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, następczą lub szczególną odpowiedzialność wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem z tej Witryny.

Odszkodowanie

Niniejszym zwalniasz w najszerszym zakresie MarynarzSwiata.pl od i / lub przed wszelkimi zobowiązaniami, kosztami, żądaniami, przyczynami działań, odszkodowaniami i wydatkami powstałymi w jakikolwiek sposób w związku z naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdzielność postanowień

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne na mocy obowiązującego prawa, takie postanowienia zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.

Zmiana warunków

MarynarzSwiata.pl ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie, jeśli uzna to za stosowne, a korzystając z tej Witryny, oczekuje się, że użytkownik będzie regularnie przeglądał niniejsze Warunki.

Zadanie

MarynarzSwiata.pl może cedować, przenosić i podzlecać swoje prawa i / lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez uprzedzenia. Nie możesz jednak cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i / lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Całość porozumienia

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy MarynarzSwiata.pl a Tobą w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej Witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim, a użytkownik poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych w Hiszpanii w celu rozstrzygania wszelkich sporów.